Download citation

Societal attitudes regarding GM food: the case of Poland within the European Union

Environ. Biosafety Res., 7 4 (2008) 181-184
DOI: https://doi.org/10.1051/ebr:2008016